Bankovní registr klientských informací – bližší informace

Bankovní registr klientských informací (dále jen „úvěrový registr“) je společná databáze vytvořená na základě informací poskytnutých bankami o úvěrových vztazích mezi bankami a jejich klienty (viz Úvěrový registr a jeho obsah), který je spravován společností CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s. (dále jen „CBCB“). Tato společnost je také zpracovatelem podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“).

Co je to „bankovní registr klientských informací“?

Úvěrový registr je společným projektem bank a společností zabývajících se vývojem a provozováním informačních systémů sloužících k výměně informací. Prostřednictvím společnosti CBCB, na níž mají majetkový podíl pouze banky, se mohou banky podle ustanovení § 38a odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o bankách“) vzájemně informovat o záležitostech vypovídajících o bonitě a důvěryhodnosti jejich klientů, což je také účelem úvěrového registru.

Každá banka, která se účastní úvěrového registru, je zároveň správcem podle Zákona o ochraně osobních údajů.

Úvěrový registr je standardním nástrojem moderních ekonomik zemí celého světa, bez kterého si lze jen stěží představit vstup naší země do společnosti zemí EU.

Jaké výhody přináší úvěrový registr?

Tak jako je tomu i v jiných zemích, přináší zavedení úvěrového registru do praxe dříve či později mnoho výhod a úlev pro ty, kteří mají zájem o získání nového úvěrového produktu. Každý, kdo má v úvěrovém registru pozitivní úvěrovou historii a plní své závazky z dříve uzavřených úvěrových smluv, se totiž stává pro každou další banku méně rizikovým. Jaké jsou tedy jednotlivé skutečné výhody existujícího úvěrového registru:

 • díky úvěrovému registru se u některých typů úvěrů urychlí proces posuzování žádostí o úvěry v jednotlivých bankách;
 • v případě, že klient má pozitivní úvěrovou historii, nebude pro banku neznámým rizikovým subjektem;
 • klienti mají prostřednictvím klientského centra možnost kontroly svých údajů v úvěrovém registru a nemusí se obávat zneužití dat;
 • v dlouhodobém horizontu napomáhá úvěrový registr také ke snížení ceny peněz pro fyzické osoby a drobné podnikatele (díky důkladnější znalosti klientů může dojít dlouhodobě ke snížení průměrné úrokové sazby krátkodobých úvěrů);
 • disciplinovaní klienti nebudou doplácet na nedůvěryhodné klienty se špatnou platební morálkou, jejichž chování může v současné době snižovat ochotu bank poskytovat úvěry;
 • v určitých případech nebude nutné vyžadovat od klientů čestné prohlášení o tom, zda mají závazky v jiných bankách.

Úvěrový registr přispívá ke zlepšení vztahu mezi věřitelem a dlužníkem. Lepší informovanost bank se projeví ve snazším přístupu solidních klientů k penězům pro osobní spotřebu či podnikatelský záměr.

Úvěrový registr a jeho obsah

Úvěrový registr představuje databázi údajů o úvěrových vztazích, resp. o úvěrových smlouvách uzavřených mezi bankami a klienty, podle nichž bankám vzniklo nebo může vzniknout právo na vrácení poskytnutých peněžních prostředků a na zaplacení úroků ze strany klientů. Úvěrový registr je vytvořen na základě informací, které banky poskytují společnosti CBCB a které jednotlivě nebo ve svém souhrnu vypovídají o bonitě a důvěryhodnosti klientů bank.

Tyto informace budou v úvěrovém registru pravidelně měsíčně aktualizovány a uchovávány pro potřebu vzájemného informování bank po dobu trvání uvěrového vztahu mezi bankou a jejím klientem a po dobu dalších čtyř (4) let po jeho řádném ukončení. Po uplynutí této doby budou takovéto informace pouze archivovány a nebudou poskytovány pro účely vzájemného informování bank.

V souvislosti se zahájením činnosti úvěrového registru jsou osobní údaje úvěrového klienta zařazeny do úvěrového registru, přičemž počáteční i průběžné zařazování či aktualizace údajů v úvěrovém registru není podmíněna souhlasem klienta. Osobní údaje jsou do úvěrového registru zařazovány a následně zpracovávány v rozsahu, ve kterém: (i) je klient poskytl bance v souvislosti s úvěrovým vztahem, (ii) mohou vyplynout z úvěrového vztahu za dobu jeho trvání a (iii) mohou sloužit pro posouzení bonity a důvěryhodnosti klienta. Jedná se zejména o osobní identifikační údaje klienta, informace o úvěrovém vztahu a jeho plnění. Naopak se v úvěrovém registru nezpracovávají citlivé osobní údaje a informace o zůstatcích či pohybech na běžných účtech klientů.

Díky využití nejmodernějších technologií týkajících se provozu systému a zabezpečení přenosu a uchovávání osobních údajů klientů bank, které se osvědčily při provozování obdobných úvěrových registrů v zemích Evropské unie a smluvně definovaným vztahům a zárukám je minimalizováno zneužití bankovních informací a porušení bankovního tajemství.

Jak probíhá další zpracování?

Spolupráce na vytvoření a provozu úvěrového registru se účastní i další subjekty:

 • osobní údaje jsou bankami poskytnuty společnosti CBCB provozující úvěrový registr, která tyto údaje dále zpracovává, a to i s využitím systému pro automatické zpracování údajů společnosti CENTRALE RISCHI FINANZIARIA CRIF S.p.A. se sídlem v Bologni, Itálii. V Itálii jsou údaje také finálně automaticky zpracovávány;
 • takto zpracovávané osobní údaje zpřístupňuje společnost CBCB ve formě úvěrových zpráv dalším bankám, které se účastní úvěrového registru, a to výlučně za účelem vzájemného informování bank podle ustanovení § 38a odst. 1 Zákona o bankách o záležitostech vypovídajících o bonitě a důvěryhodnosti jejich klientů;
 • v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o bankách a v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o ochraně osobních údajů lze osobní údaje zpracovávat pro účely vzájemného informování se bank o záležitostech vypovídajících o bonitě a důvěryhodnosti jejich klientů i bez souhlasu klienta;
 • předkladatelem a manažerem celého projektu je společnost CCB – Czech Credit Bureau, a.s., která díky zkušenostem svých manažerů a zástupců akcionářů zvítězila ve výběrovém řízení Komise pro společné projekty bank při České bankovní asociaci. Společnost CCB – Czech Credit Bureau, a.s. je v rámci úvěrového registru odpovědná za provoz telekomunikační linky mezi CBCB a společností CENTRALE RISCHI FINANZIARIA CRIF S.p.A.; nemá však přístup k žádným údajům zpracovávaným v úvěrovým registru.

Úvěrový registr v České republice podobně jako i v jiných státech vznikl ve spolupráci bank a nebankovních subjektů, které se specializují na provozování informačních systémů určených pro výměnu dat.

Klientské centrum úvěrového registru

Dále si dovolujeme informovat, že CBCB ve spolupráci s bankami, které se účastní úvěrového registru v České republice, zřídily Klientské centrum, a to za účelem komunikace a poskytování níže uvedených služeb Vám, úvěrovým klientům bank.

Klientské centrum úvěrového registru poskytuje zejména tyto služby:

 • informuje úvěrové klienty bank o zpracovávání osobních údajů v rámci úvěrového registru podle požadavků Zákona o bankách a Zákona o ochraně osobních údajů;
 • slouží jako místo pro podávání žádostí úvěrových klientů bank o informace o tom, jaké údaje jsou o nich zpracovávány v rámci úvěrového registru, přičemž v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 Zákona o ochraně osobních údajů má úvěrový klient na základě své písemné žádosti jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak kdykoli za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace, nárok na informace o osobních údajích zpracovávaných o jeho osobě v rámci úvěrového registru;
 • slouží jako místo pro podávání případných stížností a připomínek ze strany úvěrových klientů bank v souvislosti s nepravdivými či nepřesnými informacemi zpracovávanými v rámci úvěrového registru.

Klientské centrum je tu pro Vás. Máme zájem na tom, aby byl projekt transparentní a přinášel výhody pro naše klienty. Pokud máte zájem o další informace, stačí zvednout telefon a zavolat, napsat e-mail či poslat dopis s Vaším dotazem.

Ochrana práv úvěrových klientů

Na základě povinností stanovených Zákonem o ochraně osobních údajů bychom Vás chtěli informovat o právech vyplývajících z ustanovení § 21 Zákona o ochraně osobních údajů V případě porušení povinnosti banky jako správce a CBCB jako zpracovatele osobních údajů se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě. Dojde-li k porušení povinností správce a zpracovatele, můžete žádat:

 • aby se správce či zpracovatel zdržel takového jednání, odstranil takto vzniklý stav či poskytl na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění;
 • aby správce či zpracovatel provedl opravu nebo doplnění osobních údajů tak, aby byly pravdivé a přesné;
 • aby osobní údaje byly zablokovány nebo zlikvidovány;
 • zaplacení peněžité náhrady, jestliže tím bylo porušeno Vaše právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména;

Všechny banky, které využívají služeb úvěrového registru, mají toto zpracování zaregistrováno na Úřadu pro ochranu osobních údajů a zároveň mají povolení k předávání osobních údajů do Itálie za účelem jejich finálního zpracování, a to na dobu neurčitou.

Kontakty na Klientské centrum CBCB:

CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s.
Na Příkopě 21
117 19, Praha 1
Česká republika
Tel.: 222 811 050
Fax.: 222 811 051
E-mail: klient@cbcb.cz
Internet: www.cbcb.cz

Provozní doba Klientského centra
Pondělí: 8.00 – 18.00
Úterý: 9.00 – 17.00
Středa: 8.00 – 18.00
Čtvrtek: 9.00 – 17.00
Pátek: 9.00 – 17.00

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..